1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Gruppo Fiat Finlandia ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on vanhojen tai harvinaisten Fiat-autojen ja niihin liittyvien ajoneuvojen säilymisen edistäminen, niiden varaosien saannin helpottaminen, erilaisen aineiston hankkiminen ja autoteknisen informaation tuottaminen edellämainituista ajoneuvoista yhdistyksen käyttöön. Tarpeen vaatiessa yhdistys järjestää koulutus- ja opintotoimintaa. Yhdistys pyrkii edistämään toiminnassaan liikenneraittius- ja kasvatustyötä sekä nuorison moottori- ja liikenneharrastusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 §

JÄSENET
hdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Fiat-autoista kiinnostunut henkilö jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

3 §

KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Gruppo Fiat Finlandia ja sen kotipaikka on Helsinki.

4 §

HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §

TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7 §

KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pyötäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
  5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
  8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet.
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
  10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

9 §

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen nejäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat Fiat-harrastuksen tukemiseen ja edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

11 §

Yhdistyksen kokous voi halutessaan hyväksyä yhdistykselle johtosäännön.

12 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.